Statut

STATUT 

 

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, ÎNSEMNE, DURATA

 

Art.1 Denumirea completă a asociației este  Asociația Sportivă Clubul de Ciclism Galați şi va fi menționată în cuprinsul statutului sub prescurtarea A.S.C.C.G.

Art.2  Asociația Sportivă Clubul de Ciclism Galați se constituie potrivit legii nr. 69/2000 şi a Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind înființarea cluburilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ de către membrii fondatori care semnează prezentul statut. 

Art.4   Culorile clubului sunt: 

 Portocaliu - e67817  (RGB) 

 Roşu         - da251e  (RGB) 

 Negru       - 000000  (RGB) 

Sigla clubului este:

 

Art.5 Asociația Sportivă Clubul de Ciclism Galați va funcționa pe perioadă nedeterminată

CAPITOLUL II – SCOP, OBIECTIVE

 

Art.6 Desfăşurarea de activități sportive în ramura sportivă CICLISM, selecția, inițierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiții sportive interne şi internaționale.  

Art.7 Organizarea de ture, curse şi diverse concursuri sportive sau acțiuni de masă, pentru promovarea activităților clubului, promovarea ciclismului, a ecologiei şi a unui mod de viață sănătos. 

Art.8 Dezvoltarea şi susținerea practicării sportului pe două roți şi a activităților conexe.  

Art.9 Desfăşurarea şi susținerea programelor educative pe teme de ecologie privind avantajele folosirii bicicletei, regulile şi tradițiile activitatii cicliste, grija şi respectul pentru mediul înconjurător şi conservarea naturii, acțiuni de promovare si popularizare, organizare de evenimente, atragerea de parteneriate şi resurse pentru susținerea oricărei inițiative privind ciclismul, ecologia şi mediul înconjurător. 

 

Art.10 Obiectivele A.S.C.C.G. decurg și din Statutul și regulamentele Asociațiilor Județene pe ramura de sport / Federațiilor sportive naționale pe ramura de sport la care ne vom afla afiliați.  

În acest sens, A.S.C.C.G. își propune:  

 

 1. inițierea, instruirea și perfecționarea membrilor clubului în activitățile cicliste cuprinse în prezentul statut;  
 2. sprijinirea organizațiilor și a autorităților în programe legate de activitățile de ciclism, natură, ecologie și turism care are la baza aceste activitati;  
 3. crearea unei baze materiale și dezvoltarea ei;  
 4. stimularea activităților cicliste și a regulilor acestora;  
 5. elaborarea, producerea și difuzarea de materiale documentare, pliante, broșuri, producții audio-video, etc;  
 6. inițierea și dezvoltarea de relații de colaborare și schimburi cu persoane fizice și juridice, autorități publice, alte cluburi și organisme din țară și din străinătate în scopul ridicării nivelului tehnic al membrilor cu diferite niveluri de pregatire, al instructorilor, antrenorilor, managerilor, etc., acestea urmând a fi prevăzute în cadrul unor protocoale încheiate în acest sens. 
 7. atragerea de sponsori pentru susținerea financiară a obiectivelor clubului, 
 8. colaborarea cu autoritățile publice locale și centrale, precum și cu alți factori interesați pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale 

 

Art.11 Acționează pentru prevenirea și combaterea violenței în sport conform Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, pentru promovarea spiritului de sportivitate, (fair-play) și toleranței în întreaga activitate sportivă. 

 

 

CAPITOLUL III – PATRIMONIU 

 

Art.12 Veniturile A.S.C.C.G. sunt destinate în exclusivitate scopului propus și pot proveni din: 

 1. patrimoniul inițial în suma de 700 lei; 
 2. cotizația membrilor; 
 3. dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; 
 4. donații, sponsorizări, etc.; 
 5. resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; 
 6. venituri obținute din activități proprii; 
 7. alte venituri în condițiile legii; 

Art.13 A.S.C.C.G. va putea desfășura activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legatură cu obiectivele clubului. Veniturile obținute vor fi folosite în exclusivitate pentru atingerea scopului propus.  

Art.14 Pentru asigurarea condiților necesare desfășurării activității, asociația sportivă poate deține în proprietate, coproprietate, în administrare directă, în folosință și/sau prin închirierea mijloacelor materiale necesare activității sale, ca imobile, terenuri, instalații, spații de cazare situate în apropierea zonelor de practicare a ciclismului cu toate formele sale, precum și alte dotări materiale caracteristice, necesare urmăririi scopului și obiectivelor asociației (structuri artificiale fixe si mobile, amenajate indoor si outdoor, echipament specific, mijloace de transport, etc.) 

CAPITOLUL III – MEMBRII, DREPTURI șI OBLIGAȚII 

 

Art.15 Poate deveni membru al A.S.C.C.G. orice persoană care aderă la statutul asociației, achita cotizația de membru aferente valabilității legitimației și acționează pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia. 

Art.16 În cadrul A.S.C.C.G. își vor desfășura activitatea următoarele categorii de membri: 

 1. Membri fondatori – sunt considerați toți semnatarii actului de constituire și ai statutului care și-au achitat partea corespunzătoare din patrimoniul inițial, sau alte persoane fizice sau juridice care contribuie la patrimoniul asociației, ulterior inființării acesteia, cu acordul unanim al membrilor fondatori existenți.  
 2. Membri de onoare – persoane cărora la propunerea Consiliului Director, A.S.C.C.G. le-a acordat titlul la Adunarea Generală, pentru contribuții deosebite în cadrul asociației. Membrii de onoare sunt scutiți de la plata cotizației de membru dar beneficiazăde toate oportunitățile oferite de A.S.C.C.G.; 
 3. Membri votanți – orice Membru organizator devine Membru votant în Consiliul Director, după doi ani de la dobandirea primei calități. Calitatea de membru votant păstrează beneficiile și obligațiile de membru organizator dar ia parte și votează deciziile asociației în ședințele Consiliului Director. Membrii votanți achită cuantumul aferent cotizației de membru. Se poate renunța la calitatea de Membru votant printr-o cerere exprimată în scris către Consiliul Director, urmând ca membrul să revină la statutul de Membru organizator pe perioadă nedeterminată sau până când va dori să devină Membru votant; 
 4. Membri organizatori – persoanele care cunosc și aderă fără rezerve la Statutul A.S.C.C.G. și participă în mod curent la organizarea și desfășurarea activităților și acțiunilor specifice asociației, stabilite prin statut; 
 5. Membri hobby – persoanele care cunosc și aderă fără rezerve la Statutul A.S.C.C.G., participă ocazional la activitățile desfășurate în cadrul asociației și declară, pe proprie răspundere, că starea de sănătate și calitățile fizice și psihice le permit desfășurarea activităților în condiții de maximă securitate, conștiente fiind de potențialul de risc al activităților cicliste și conexe, fapt asumat implicit odată cu decizia de a participa la acțiunile organizate și oferite de A.S.C.C.G. și partenerii săi; 
 6. Membri elite – persoanele care cunosc și aderă fără rezerve la Statutul A.S.C.C.G., participă ca și sportiv legitimat al A.S.C.C.G. la activitățile desfășurate în cadrul asociației sau în cadrul competițiilor locale, naționale și internaționale agreeate de club. Membrii elite trebuie să demonstreze prin adeverință de la medicul de familie că starea de sănătate și calitățile fizice și psihice le permit desfășurarea activităților în condiții de maximă securitate, conștiente fiind de potențialul de risc al activităților cicliste și conexe, fapt asumat implicit odată cu decizia de a participa la acțiunile și competițiile organizate sau agreeate de A.S.C.C.G.; 

Art.17 Membrii hobby și Membrii elite sunt înscriși în cadrul A.S.C.C.G. pe baza completării unei adeziuni sau a formularului on-line pe site-ul asociației, după achitarea cotizației aferente valabilității legitimației și primirea legitimației de membru. Legitimația are valabilitate de la data eliberării până la următoarea Adunare Generală și dă dreptul posesorului să beneficieze de avantajele și oportunitățile oferite de asociație sau partenerii săi în această perioadă; 

Art.18 Dacă dorește și exprimă acest lucru în scris printr-o cerere către Consiliul Director, orice Membru fondator, votant sau organizator poate fi în același timp și Membru hobby sau Membru elite, adăugându-se beneficiile și obligațiile rezultate din acest lucru; 

Art.19 Primirea ca Membru organizator se face pe baza completării unei adeziuni sau a formularului on-line pe site-ul asociației și a unei recomandări din partea a doi membri votanți sau a doi membri ai Consiliului Director. Hotărârea Consiliului Director de respingere a cererii nu se motiveaza și este definitivă; 

Art. 20 Consiliul Director al A.S.C.C.G. este competent să decidă asupra admiterii membrilor;  

Art. 21 Orice membru afiliat trebuie să achite cotizația de membru aferente tipului de membru și a valabilității legitimației, potrivit prevederilor din prezentul statut, până la următoarea Adunare Generală a membrilor asociației; 

Art. 22 Calitatea de membru al A.S.C.C.G. încetează prin:  

 • retragerea din cadrul asociației în urma unei cereri scrise;  
 • neplata la termen a cotizațiilor și taxelor, excepțiile făcând cazurile de forță majoră;  
 • excluderea membrului din cadrul asociației în urma nerepectarea obligațiilor de membru;  
 • dizolvarea A.S.C.C.G.;  

Art. 23 Pierderea calității de membru nu obligă asociația la restituirea taxelor plătite sau a altor drepturi. Membrii de onoare se pot retrage din asociație în urma unei notificări scrise transmise Consiliului Director, fără ca aceasta să necesite aprobarea. Ceilalți membri se pot retrage printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Director cu minim 15 zile înainte, în cazul membrilor care nu au funcții de execuție sau bunuri în gestiune, sau 30 de zile înainte în cazul celor care au funcții de execuție sau bunuri în gestiune; 

Art. 24 Excluderea unui membru al A.S.C.C.G. se aprobă prin decizia Consiliului Director; 

Art. 25 Condițiile de încetare a calității de membru, de excludere a unui membru precum și reafilierea membrilor excluși vor fi precizate în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) a A.S.C.C.G.; 

CAPITOLUL IV – ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL 

 

Art. 26 Organele de conducere și control ale organizației sunt: 

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director 
 • Cenzorul 

Art. 27 Forul Suprem de decizie al Asociației Sportive “Clubul de Ciclism Galați” este Adunarea Generală. 

Art. 28 Adunarea Generală se întrunește după cum urmează : 

 • în sesiunea ordinară a Adunării Generale, care are loc anual; 
 • în sesiuni extraordinare ce pot fi convocate la cererea Consiliului Director al asociației sau la cererea a 2/3 din membri. 

La Adunarea Generală pot participa, în calitate de invitați sau specialiști, persoane din alte instituții sau organizații guvernamentale sau non-guvernamentale din țară sau din străinătate. 

Art. 29 Adunarea Generală: 

 • în sesiune ordinară este statutară indiferent de numarul de membri ai asociației care participă; 
 • în sesiune extraordinară Adunarea Generală este statutară în condițiile în care este convocată cu 15 zile înainte și întrunește jumătate plus unul din numărul de membri ai asociației; 
 • dacă Adunarea Generală nu a fost statutară din punct de vedere al numărului membrilor prezenți la ședință, se convoacă din nou Adunarea Generală în termen de maxim zece zile, ea devenind statutară indiferent de numărul membrilor. 

Art. 30 Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. 

Art. 31 Adunarea Generală are următoarele atribuții: 

 • alege și revocă membrii Consiliului Director; 
 • stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației ; 
 • modifică actul constitutiv și statutul; 
 • aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil; 
 • controlează activitatea Consiliului Director; 
 • aprobă înființarea de filiale în conformitate cu OG nr. 26/31.01.2000 și OG nr. 37/2003 pentru modificarea și completarea OG nr. 26/31.01.2000; 
 • orice alte atribuții prevăzute în lege; 
 • stabilește cotizațiile; 
 • înființarea de societăți comerciale în conformitate cu Legea nr. 31/1990; 
 • dispune asupra înființării de filiale. 

 

Art. 32 Între sesiunile Adunării Generale, conducerea și administrarea A.S.C.C.G. sunt asigurate de către Consiliul Director, care este organul executiv al asociației. 

Art. 33 Consiliul Director reprezintă organul de conducere ce asigură executarea hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director este format din primii trei clasați în urma votului din cadrul Adunării Generale, plus membrii fondatori. Durata mandatului primilor trei clasați este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Își pot depune candidatura pentru o funcție în Consiliul Director doar membrii ai A.S.C.C.G. care sunt majori. Membrii Consiliului Director nu pot face parte din organele de conducere sau administrație ale unei organizații cu obiective similare. 

Art. 34 Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie la cererea unuia dintre membrii săi, cel puțin o dată pe lună. Consiliul Director funcționează statutar în prezența a trei din membrii săi și adoptă hotărâri cu majoritate simplă. Hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe. 

Art. 35 Consiliul Director are următoarele atribuții: 

 • aprobă și urmărește derularea programelor asociației; 
 • stabilește atribuțiile fiecărui membru; 
 • încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; 
 • administrează patrimoniul A.S.C.C.G.; 
 • aduce la îndeplinire hotărârile și recomandările Adunării Generale; 
 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației; 
 • convoacă Adunarea Generală; întocmește Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.S.C.C.G.; 
 • înființează comisii de specialitate pentru anumite activități ale Asociației; 
 • aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației; 
 • avizează admiterea de noi membri; numește membrii de onoare; 
 • propune Adunării Generale constituirea filialelor A.S.C.C.G. și numește conducerea acestora; 
 • stabilește contacte cu parteneri de afaceri, cu administrația de stat, cu organizații similare neguvernamentale sau guvernamentale, cu legislativul; 
 • aprobă acordarea de premii pentru activități deosebite; 
 • stabilește numărul și cuantumul burselor și premiilor; 
 • propune membrii pentru excludere; 
 • primește, analizează și rezolvă memoriile, scrisorile, reclamațiile și sugestiile venite din partea membrilor și a terților. 

 

Art. 36 În caz de demisie, suspendare sau excludere, a unui membru al Consiliului Director, acesta poate fi înlocuit prin numirea în respectiva funcție de către Consiliul Director a unui alt membru al Asociației, cu mandat interimar până la următoarea ședință a Adunării Generale. 

Art. 37 Președintele este ales de Consiliul Director dintre membrii acestuia cu majoritate absolută de voturi. Mandatul Președintelui este de un an, și poate fi reales. Președintele numește dintre ceilalți membrii ai Consiliului Director pe cei doi Vicepreședinți și Secretarul. 

Asociația este reprezentată în relațiile cu terți în Justiție, în relațiile cu alte persoane juridice din țară sau de peste hotare și în fața altor autorități de Președintele Consiliului Director. Presedintele urmărește realizarea deciziilor Consiliului Director. 

Art. 38 Vicepreședinții (doi) asociației sunt și vicepreședinți ai Consiliului Director. Ei sunt aleși de Președintele Consiliului Director și îndeplinesc, temporar sau permanent, o parte din atribuțiile Președintelui. Vicepreședinții îndeplinesc sarcinile stabilite de Președinte și Consiliul Director. Ei sunt înlocuiți de drept în cazul în care lipsesc sau se află în incapacitate de a-și îndeplini sarcinile. 

Art. 39 Cenzorul este organul de control financiar al A.S.C.C.G. și este ales de Adunarea Generală. Mandatul acestuia este de doi ani. Cenzorul poate face parte din membrii asociației, dar nu poate face parte din Consiliul Director. 

Cenzorul are următoarele atribuții: 

 • verifică activitatea financiar-contabilă a asociației, gestionarea patrimoniului acesteia; 
 • întocmește și prezintă periodic rapoarte Consiliului Director la cererea acestuia și raportul anual referitor la bilanțul și bugetul de venituri și cheltuieli ale A.S.C.C.G.; 
 • verifică concordanța cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri și cheltuieli și programele aprobate;  
 • are dreptul de a participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot. 

Art. 40 Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv și nu poate încheia acte de gestiune. Cenzorul poate renunța la funcție cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile fiind răspunzător pentru retragerea intempestivă și pentru eventualele neglijențe în îndeplinirea atribuțiilor lui.

 

CAPITOLUL V –  DIZOLVARE ȘI LICHIDARE 

 

Art.41 Dizolvarea și lichidarea A.S.C.C.G. se va realiza în condițiile legii în vigoare la data dizolvării.  

Asociația se dizolvă:  

 1. de drept;  
 2. prin hotărârea instanței de judecată;  
 3. prin hotărârea adunării generale.  

Asociația se dizolvă de drept prin:  

 • imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;  
 • imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociației, dacă aceasta situatie durează mai mult de un an; 
 • reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de trei luni. 

Asociația se dizolva, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:  

 • când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;  
 • când realizarea scopului este urmărita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;  
 • când asociația urmărește un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;  
 • când asociația a devenit insolvabilă.  

Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale, luată cu majoritate de 2/3 din voturi.

 

 

 

Suntem pe Strava

© 2017 Clubul de Ciclism Galați. Toate drepturile rezervate. Utilizează machetă dezvoltată de către JoomShaper